Úradný preklad

Úradný preklad (súdny preklad, oficiálny preklad) je preklad vypracovaný oprávnenou osobou, v tomto prípade prekladateľom, ktorého kvalifikácia je overená v zmysle právnych predpisov toho štátu, v ktorom vykonáva svoju činnosť, a v ktorom sa dokumenty budú používať.

  • Na Slovensku sú to prekladatelia zapísaní v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
  • Na Ukrajine sú to prekladatelia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, a ich kvalifikácia je overená notárom. Notár na preklade zároveň potvrdzuje ich kvalifikáciu a overuje ich podpis.

Rozoznať úradný preklad od neúradného prekladu je pomerne jednoduché.

V zásade platí, že úradný preklad je overený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom. Na Slovensku je to okrúhla pečiatka so štátnym znakom prekladateľa, a napríklad na Ukrajine je to pečiatka so štátnym znakom notára, ktorý potvrdzuje kvalifikáciu prekladateľa a osvedčuje jeho podpis. V žiadnom prípade úradným prekladom nie sú preklady vyhotovené rôznymi agentúrami, prípadne obchodno-priemyselnou komorou a sú opatrené len pečiatkou tejto organizácie.

Úradný preklad opatrený pečiatkou so štátnym znakom je verejnou listinou, a akýkoľvek neoprávnený zásah, alebo zmena môže mať za následok trestnoprávnu zodpovednosť.

Rovnako je žiadúce poukázať aj na zodpovednosť prekladateľa za správnosť vyhotoveného prekladu. Ak je preklad vypracovaný nesprávne, môže byť za to prekladateľ postihnutý v zmysle platných právnych predpisov štátu, v ktorom je preklad použitý. Je preto na zvážení všetkých štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, iných inštitúcií (vzdelávacích inštitúcií, podnikateľských subjektov), aké preklady budú požadovať.

Z hľadiska právnych predpisov a prípadnej zodpovednosti za nesprávne vypracovanie prekladov, je nutné, aby sa používali preklady vyhotovené podľa pravidiel platných v štáte, v ktorom sa budú používať. Zároveň musia byť preklady vypracované prekladateľmi, ktorí sú zaregistrovaní a majú oprávnenie vykonávať prekladateľskú činnosť v zmysle legislatívy štátu, v ktorom sa preklad používa.